Oбавештење за кориснке ваучера 2024

Влада Републике Србије

Министарство туризма и омладине

На основу члана 7. Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије за 2024. годину, Министарство туризма и омладине објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ВАУЧЕРА

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Подстицање развоја домаћег туризма спроводи се кроз доделу ваучера за субвенционисано коришћење:

 • за угоститељске услуге смештаја
 • у угоститељским објектима изван града, општине, односно места пребивалишта, као и места студирања корисника ваучера;
 • у трајању од најмање пет ноћења.

Вредност ваучера износи 10.000 динара и представља максимални износ средстава који се по ваучеру може рефундирати угоститељу.

Ваучер се може користити на територији Републике Србије.

По завршетку коришћења угоститељских услуга угоститељ је у обавези да кориснику изда фискални рачун за пружене услуге смештаја.

Фискални рачун мора да садржи све елементе прописане законом којим се уређује фискализација, као и износ боравишне таксе, у складу са прописима којима се уређује област угоститељства.

Физичко лице које угоститељске услуге пружа непосредно, по завршетку коришћења услуге смештаја у обавези је да кориснику изда посебан рачун. Физичко лице угоститељ посебан рачун својеручно потписује и исти садржи све прописане елементе из члана 34. став 2. Закона о угоститељству. (Препоручени образац посебног рачуна може се преузети са сајта Министарства).

У случају да физичко лице, као угоститељ, угоститељске услуге пружа преко посредника, посредник је у обавези да по завршетку коришћења услуге смештаја кориснику изда фискални рачун, који мора да садржи све елементе прописане Законом о фискализацији.

Посебан рачун који издаје физичко лице угоститељ, као и фискални рачун који издаје посредник, у случају да физичко лице пружа услуге смештаја преко посредника, не садржи податке о боравишној такси.

Ваучером се не може вршити плаћање услуга исхране и пића, пружање здравствених или других услуга, боравишне таксе, односно других дажбина.

Крајњи рок за коришћење ваучера је 20. новембар 2024. године

Потенцијални корисници су у обавези да на шалтерима ЈП ,,Пошта Србије” поднесу пријаве најкасније 30 дана пре почетка реализације аранжмана односно период од дана подношења пријаве до првог дана коришћења резервисаног аранжмана не може да буде краћи од 30 дана.

II КО МОЖЕ БИТИ КОРИСНИК ВАУЧЕРА

Корисници ваучера могу бити:

 • корисници права на пензију;
 • лица старија од 65 година, рачунајући од дана у коме се подноси пријава за доделу ваучера, која не остварују право на пензију;
 • незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање и друга лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (корисници посебне новчане накнаде и привремене накнаде);
 • корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита;
 • корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање;
 • радно ангажована лица са примањима, која не прелазе износ од 80.000 динара месечно;
 • војни инвалиди (ратни и мирнодопски) и цивилни инвалиди рата;
 • корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу;
 • носиоци активног породичног пољопривредног газдинства који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју;
 • студенти.

Корисник ваучера може остварити право на субвенционисано коришћење угоститељских услуга у угоститељским објектима само по једном основу.

Подносилац пријаве стиче право на доделу ваучера ако је услов за остваривање права на ваучер остварио даном подношења пријаве.

Потенцијални корисник ваучера врши резервацију смештаја код угоститеља са објављене листе, на основу чега угоститељ издаје потврду о резервацији, генерисану из ЦИС-а.

Не може се вршити резервацијa смештаја у угоститељским објектима који се налазе на општини, односно месту пребивалишта, као и у месту студирања потенцијалног корисника ваучера.

Корисник ваучера је дужан да ваучер користи лично, за угоститељске услуге смештаја у угоститељском објекту угоститеља који је издао потврду о резервацији.

НА ВАУЧЕРУ ЋЕ БИТИ ОДШТАМПАН НАЗИВ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА У КОЈЕМ СЕ ЈЕДИНО МОЖЕ ИСКОРИСТИТИ ВАУЧЕР. ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИСНИЦИ ВАУЧЕРА ДУЖНИ СУ ДА ПРОВЕРЕ ИСПРАВНОСТ ПОДАТАКА НА ПРИЈАВИ ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА СЕ НАКНАДНЕ РЕКЛАМАЦИЈЕ НЕЋЕ УВАЖАВАТИ КАО И ДА СЕ ВЕЋ ЈЕДНОМ ОДШТАПАНИ ВАУЧЕРИ НЕЋЕ ПОНОВО ШТАМПАТИ ЗБОГ ЕВЕНТУАЛНИХ ГРЕШАКА НА ВАУЧЕРУ, КАО НИ АКО СЕ ВАУЧЕР ОШТЕТИ ИЛИ ИЗГУБИ. ДРУГИМ РЕЧИМА, ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА ДУЖНИ СУ ДА НА ПРИЈАВИ И ПОТВРДИ ДОБИЈЕНОЈ ОД ШАЛТЕРСКОГ СЛУЖБЕНИКА ПРОВЕРЕ ТАЧНОСТ ПОДАТАКА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ (ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ЈМБГ, АДРЕСА ЗА ДОСТАВУ ВАУЧЕРА), КАО И НАЗИВ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗВРШЕНА РЕЗЕРВАЦИЈА.

Листа угоститеља који учествују у реализацији шеме доделе ваучера биће објављена на интернет презентацији Министарства туризма и омладине.

III УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

-Попуњена пријава, са потребном документацијом, искључиво се подноси преко шалтера

-ЈП “Пошта Србије“, на територији целе Републике Србије.

Образац пријаве ће бити објављен на интернет страници Министарства.

Пријаву треба попуњавати читко и обавезно је потписати. Уз пријаву потенцијални корисник ваучера обавезно ставља на увид личну карту или пасош, као и потврду угоститеља да је извршена резервација смештаја на његово име.

КАО ПОТВРДА О РЕЗЕРВАЦИЈИ ПРИХВАТАЋЕ СЕ ЈЕДИНО РЕЗЕРВАЦИЈА ГЕНЕРИСАНА ИЗ ЦИС-А. КОРИСНИЦИМА УГОСТИТЕЉИ ДОСТАВЉАЈУ ПОТПИСАНУ ПОТВРДУ О РЕЗЕРВАЦИЈИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ КАО СКЕНИРАН ДОКУМЕНТ ИЛИ ПУТЕМ ПОШТЕ. ПОТВРДА ТРЕБА ДА САДРЖИ ПОДАТКЕ О ПОТЕНЦИЈАЛНОМ КОРИСНИКУ ВАУЧЕРА (ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ЈМБГ), ПОДАТКЕ О УГОСТИТЕЉУ (ИД ПРИЈАВЕ, НАЗИВ, ВРСТУ, КАТЕГОРИЈУ, АДРЕСУ И МЕСТО ОБЈЕКТА), ПЕРИОД РЕЗЕРВАЦИЈЕ И САГЛАСНОСТ О КОРИШЋЕЊУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ КОРИСНИКА, ПОТПИСАНУ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА.

Уз пријаву се обавезно стављају на увид и следећи докази:

 

 • Корисници права на пензију стављају на увид пензиони чек, решење о оствареном праву на пензију или пензионерску картицу издату од стране ПИО фонда, односно други оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка са територије Републике Србије, а који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију. Корисник права на пензију из иностранства ставља на увид оригинални документ који издаје банка са територије Републике Србије, а којим се потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију.
 • Лица старија од 65 година која не остварују право на пензију прилажу потписану изјаву да не остварују право на пензију, на обрасцу који се објављује на сајту Министарства и ЈП “Пошта Србије“
 • Радно ангажована лица са примањима, која не прелазе износ од 8000 динара месечно стављају на увид оригинал потврде о запослењу и оствареној заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју издаје послодавац или исплатни листић за зараду исплаћену у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава.
 • Студенти прилажу оригинал потврду високошколске установе о статусу студента првог, другог или трећег степена, за текућу школску годину.

Корисник ваучера пријаву подноси лично и ставља на увид, односно прилаже потребну документацију.

Изузетно, за малолетно или пословно неспособно лице, које испуњава услов за доделу ваучера, пријаву подноси законски заступник (родитељ, односно старатељ), уз доказ о законском заступању.

За сва напред наведена лица вршиће се провера испуњености услова преко овлашћених институција.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА, РОKОВИ И РАНГИРАЊЕ

По објављивању листе угоститеља на сајту Министарства, потенцијални корисник ваучера врши резервацију и уз попуњену пријаву ставља на увид потврду о резервацији, личну карту или пасош, а за кориснике права на пензију, лица старија од 65 година која не остварују право на пензију, радно ангажована лица и студенте и напред наведену документацију. Пријаве се, почев од 15.01.2024. године, предају искључиво на шалтеру ЈП “Пошта Србије“, на територији целе Србије, а закључно са 15.10.2024. године. Пријава ће се евидентирати са тачним датумом и временом предаје.

Потенцијални корисници су у обавези да на шалтерима ЈП ,,Пошта Србије” поднесу пријаве најкасније 30 дана пре почетка реализације аранжмана односно период од дана подношења пријаве до првог дана коришћења резервисаног аранжмана не може да буде краћи од 30 дана.

Број пријава за доделу ваучера ограничен је расположивим буџетским средствима и рангирање пријава ће се вршити на основу датума и времена пријема на шалтеру ЈП „Пошта Србије”.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са нетачним подацима, односно документацијом, неће бити узете у разматрање.

V ВАУЧЕР, НАЧИН ДОСТАВЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА  

Ваучер ће, поред основних елемената, назива угоститељског објекта за који је извршена резервација и јединственог идентификатора пријаве (ЈИД пријаве из ЦИС-а), садржати одштампане податке о кориснику ваучера (име, презиме, адреса, ЈМБГ).

Пријављеним лицима, која су стекла право на ваучер, Министарство, преко, ЈП “Пошта Србије“, доставља ваучере, лично на адресу, путем регистроване писмоносне пошиљке (резервисане поштанске услуге).

Ваучер може користити само лице на чије име ваучер гласи и са њим се могу плаћати угоститељске услуге смештаја.

Уколико укупна цена пружене угоститељске услуге прелази износ ваучера, корисник ће разлику доплатити сопственим средствима.

У случају да је вредност ваучера већа од вредности пружених услуга смештаја, корисник предаје ваучер угоститељу (као начин плаћања), без могућности повраћаја разлике у цени. По завршетку коришћења угоститељских услуга, угоститељ потписује ваучер, а корисник ваучера, односно његов законски заступник (родитељ, односно старатељ) уз доказ о законском заступању, својеручно потписује ваучер, као доказ да је услуга пружена.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

МОЛИМО ПОТЕНЦИЈАЛНЕ КОРИСНИКЕ ВАУЧЕРА ДА ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈУ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ.

У случају неразумевања овог обавештења, додатне информације заинтересовани могу добити на интернет адреси Министарства туризма и омладине: www.mto.gov.rs, као и на бројеве телефона: 011/2606521, 011/2606576 и 011/3111569.

Апартмани у склопу објекта виле Фантазије Сокобања:

Тиса Вила Фантазијаклик овде... Ртањ Вила Фантазијаклик овде... Ибар Вила Фантазијаклик овде...
Хомоље Вила Фантазијаклик овде... Дрина Вила Фантазијаклик овде... Локација Вила Фантазијаклик овде...